Vad är YH?

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och som drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare.

För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär också att utbildningens innehåll och inriktning kan förändras. Och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.

Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll

YH-utbildningar bygger på arbetslivets behov av arbetskraft och kompetens för specifika yrkesroller. Du utbildas därmed till ett specifikt yrke och får träna i verklig miljö under praktikperioderna (kallas ”LIA”). Man får en dokumenterad kompetens och blir något!

9 av 10 med YH-examen har jobb inom ett år

YH-utbildningar syftar till att de studerande ska få arbete efter avslutad utbildning. Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan har 9 av 10 studerande ett jobb inom ett år efter examen.

Utbildningar utvecklade i nära samarbete med arbetslivet

Alla utbildningar leds av en ledningsgrupp  med företrädare för arbetslivet.  I YH-utbildningar ingår det långa  praktikperioder som ger de studerande praktiska kunskaper och ett bra nätverk med kontakter inom arbetslivet.

Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)

Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Redan under utbildningen får du arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

Eftergymnasiala utbildningar, mellan ett och två år långa

De flesta YH-utbildningar är mellan ett och två år långa. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv. Det finns två examina: Yrkeshögskoleexamen och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Vilken examen en utbildning leder till avgörs av vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket SeQF.

Avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN

På flertalet YH-utbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några som tar ut en studerandeavgift. På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning. Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) som är förlagda ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats